Deklaracja
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

×

Błąd

[OSYouTube] Alledia framework not found

Deklaracja Dostępności Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.
 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo-skany.
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w nowym oknie.
 • Strona internetowa nie posiada mapy strony.

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Istnieje możliwość powiększenia podglądu strony.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Silska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 246 78 67

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie
 • Adres: ul. Fikusowa 8, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 246 78 67

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynków dydaktycznych szkoły prowadzą wejścia znajdujące się od ulicy Fikusowej od wschodniej i zachodniej strony. Do budynków prowadzą 2-stopniowe schody. Przy wejściach znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście do budynku dydaktycznego1 jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły, a do budynku dydaktycznego2 tylko do godziny 14:30. Łącznie posiadamy 16 wejść do budynków szkoły: 6 do dydaktycznego1 + 3 do dydaktycznego2 + 1 do sportowego i 6 do żywieniowego. Spośród nich jedno (od strony wschodniej) jest wejściem głównym prowadzącym do budynku dydaktycznego1 i znajduje się od strony sadu, drugie (od strony zachodniej) jest wejściem dodatkowym prowadzącym do budynku dydaktycznego2, a wszystkie pozostałe są dostępne dla uczniów i pracowników szkoły tylko w określonych godzinach (np. wyjścia na boisko szkolne). Wszystkie wymienione wyżej wyjścia są jednocześnie wyjściami ewakuacyjnymi. Wszystkie pomieszczenia administracyjne znajdują się w budynku dydaktycznym1, a wszystkie budynki połączone są ze sobą łącznikami.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi szkoły.
 • W budynkach dydaktycznych na każdym poziomie (parter i dwa piętra) znajdują się korytarze. W budynku dydaktycznym1 są 4 klatki schodowe, a w budynku dydaktycznym2 oraz budynku sportowym po 2 klatki. W budynku dydaktycznym1 znajduje się winda, a w budynku dydaktycznym2 platforma do przewozu osób. Budynek żywieniowy jest jednokondygnacyjny.
 • W kilku toaletach, kilku salach lekcyjnych oraz przy szatniach są zamontowane poręcze usprawniające poruszanie się osobom z problemami ruchowymi.
 • Na terenie szkoły brak jest  parkingu dla samochodów osobowych. Jedynie przed wejściem do budynku dydaktycznego1 znajduje się miejsce, w które podjeżdżają busy dowożące uczniów niepełnosprawnych. Ich wjazd jest kontrolowany poprzez zdalne otwieranie i zamykanie szlabanu. Przed wejściem do budynku dydaktycznego2 znajduje się parking miejski, wykorzystywany w całości na potrzeby osób dojeżdżających do szkoły. Miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych są oznakowane.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.