Oddziały integracyjne
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

W naszej szkole - w bieżącym roku szkolnym - na wszystkich poziomach edukacyjnych uczy się 203 dzieci w dwunastu oddziałach integracyjnych. Kształcenie w tych klasach polega na organizacji edukacji uczniów zdrowych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo, z autyzmem, niedostosowanych społecznie, z niepełnosprawnością sprzężoną).

Nasi sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania ich zalet oraz walorów. Uczą się od niepełnosprawnych kolegów wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życia i poszanowania zdrowia.

Korzyści - jakie przynosi taka forma nauczania - to:

- brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych;

- poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich uczniów;

- dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich;

- bliska współpraca z rodzicami oraz pomiędzy rodzicami;

- wzmacnianie wiary w możliwości dziecka;

- szerzenie tolerancji i akceptacji;

- eliminowanie niezdrowej rywalizacji;

- rozwój pozytywnych postaw i więzi psychospołecznych, tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa;

- rozwój samodzielności ucznia;

- poszukiwanie nowych form i metod pracy;

- dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka i przezwyciężanie trudności,

- brak izolacji społecznej;

- radość "dawania", przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego.

Uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym. Uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. Wspólna przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier.

W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie, realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany przez pedagoga specjalnego, który kieruje się sugestią nauczyciela wiodącego, co do ważności i przydatności treści (szczególnie w klasach starszych). W ten sposób realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji, opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną. Liczba uczniów w klasie integracyjnej zwykle wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów - nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowanie pedagogicznym (pedagog specjalny).

W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami wspierają następujące formy pracy dydaktycznej:

 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • terapii biofeedback,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • terapii integracji sensorycznej.

Dlaczego warto wybrać klasę integracyjną w naszej szkole?

Rodzice decydujący się na wybór klasy integracyjnej dla swojego dziecka powinni pamiętać, że głównym i najważniejszym celem klasy integracyjnej jest wspólna nauka i zabawa, która uwrażliwia dzieci zdrowe na potrzeby niepełnosprawnych rówieśników, uczy umiejętności akceptacji innych, często odmiennych zachowań i niesienia pomocy w różnych sytuacjach. Wszystkie wartości, jakie uda nam się wpoić w dzieciństwie, z pewnością zaowocują w przyszłości.

Niewątpliwymi zaletami kształcenia integracyjnego są:

 • zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych każdego dziecka,
 • zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
 • kształtowanie pozytywnych cech osobowości,
 • kształtowanie samodzielności uczniów niepełnosprawnych,
 • przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie,
 • mała liczebność grupy,
 • kontakt dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi kolegami, wzmacniający poczucie tolerancji dla cudzej odmienności i niedoskonałości.