O co chodzi w projekcie?

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają uczniowie niepełnosprawni.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe rozwijające i dydaktyczno-wyrównawcze: matematyczne, z j. obcego, geografii, chemii, fizyki, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne oraz zajęcia specjalistyczne z integracji społecznej, logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne i dydaktyczno-wyrównawcze z zajęć matematyczno-przyrodniczych.

W ramach projektu doposażona została pracownia chemiczna i matematyczna. Dla wychowawców odbyła się rada szkoleniowa pt. ,,Kompetencje wychowawcze nauczyciela” i kilku nauczycieli podjęło studia podyplomowe.