Egzamin ósmoklasisty
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

 PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU

 1. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020r.
  W tych dniach uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.15. Obowiązuje strój galowy.
 2. Egzamin odbywa się w wyznaczonych wcześniej salach egzaminacyjnych.
 3. Przygotowanie sal do egzaminu, zgodnie z procedurami ustalonymi przez OKE w Poznaniu, odbywa się na dzień przed terminem egzaminu. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie sal są Przewodniczący Zespołów Nadzorujących.
 4. Młodzież wchodzi do sal egzaminacyjnych pojedynczo, w ustalonym porządku, zgodnie z listą zdających wywieszoną na drzwiach sali i zajmuje wylosowane wcześniej miejsca (nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
 5. Tożsamość osoby zdającej potwierdzana jest legitymacją szkolną.
  W przypadku braku legitymacji szkolnej, tożsamość ucznia potwierdza dyrektor szkoły lub wyznaczona osoba znająca ucznia.
 6. Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych
 7. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. Na egzaminie nie można korzystać
  z kalkulatora oraz słowników.

 1. Za przygotowanie kartek z nazwiskiem, imieniem, numerem PESEL
  i kodem ucznia odpowiedzialni są Przewodniczący Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminu.
 2. Po zajęciu miejsca uczeń, który chce skontaktować się z Zespołem Nadzorującym podnosi rękę i oczekuje na podejście członka zespołu.
 3. Członkowie zespołu odpowiadają tylko na pytania związane
  z kodowaniem i rozumieniem instrukcji dla ucznia.
 4. Wygląd arkuszy egzaminacyjnych:

Arkusze standardowe z j. polskiego i j. obcego oraz arkusze dostosowane do potrzeb uczniów składają się z zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi.

Arkusze standardowe z matematyki składają się z zeszytu zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi oraz karty rozwiązań egzaminacyjnych. Uczeń wyrywa z arkusza kartę rozwiązań zadań.

 1. Instrukcja kodowania arkuszy przez uczniów. Miejsca, które wypełnia uczeń są zaznaczone na różowo:

 1. Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący zespołu zapisuje na tablicy w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia
  i zakończenia pracy z zestawem.
 2. Czas trwania pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania godziny na tablicy i jest zgodny z procedurą.
 3. Przewodniczący zespołu w uzasadnionej sytuacji może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków uniemożliwiających kontakt zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 4. Na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy z arkuszem przewodniczący informuje uczniów o pozostałym czasie.
 5. UWAGA! Uczeń może zakończyć pracę z arkuszem przed upływem czasu przeznaczonego na egzamin. Uczeń, który zakończył pracę z zestawem przed czasem, powyższy fakt sygnalizuje poprzez podniesienie ręki, oczekuje na podejście członka zespołu nadzorującego. Członek zespołu nadzorującego po wykonaniu czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami przekazuje zestaw Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego. Po przyjęciu zestawu daje sygnał uczniowi do opuszczenia sali.
 6. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o zakończeniu egzaminu
  i wyznacza dodatkowych 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesionych odpowiedzi na kartę odpowiedzi, a po ich upływie poleca zamknięcie zestawów, odłożenie ich na brzeg ławki i oczekiwanie na podejście członka zespołu nadzorującego.

 

WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku
z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Więcej informacji pod adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/