Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

 1. Egzamin odbywa się w wyznaczonych wcześniej salach egzaminacyjnych w budynku byłego gimnazjum. Informacja o salach będzie podana na parterze budynku w pierwszym dniu egzaminu.
 2. Młodzież wchodzi do sal egzaminacyjnych pojedynczo, w ustalonym porządku, zgodnie z listą zdających wywieszoną na drzwiach sali i zajmuje wylosowane wcześniej miejsca (nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
 3. Tożsamość osoby zdającej potwierdzana jest legitymacją szkolną. W przypadku braku legitymacji szkolnej, tożsamość ucznia potwierdza dyrektor szkoły lub wyznaczona osoba znająca ucznia.
 4. Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych.
 5. Po zajęciu miejsca uczeń, który chce skontaktować się z Zespołem Nadzorującym podnosi rękę i oczekuje na podejście członka zespołu.
 6. Członkowie zespołu odpowiadają tylko na pytania związane z kodowaniem i rozumieniem instrukcji dla ucznia.
 7. Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący zespołu zapisuje na tablicy w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem.
 8. Egzamin przebiega zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dyrektora CKE.
 9. Czas trwania pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania godziny na tablicy i jest zgodny z procedurą.
 10. Przewodniczący zespołu w uzasadnionej sytuacji może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków uniemożliwiających kontakt zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 11. Uczeń, który zakończył pracę z zestawem przed czasem, powyższy fakt sygnalizuje poprzez podniesienie ręki, oczekuje na podejście członka zespołu nadzorującego. Członek zespołu nadzorującego po wykonaniu czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami przekazuje zestaw Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego. Po przyjęciu zestawu daje sygnał uczniowi do opuszczenia sali.
 12. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o zakończeniu egzaminu, poleca zamknięcie zestawów, odłożenie ich na brzeg ławki i oczekiwanie na podejście członka zespołu nadzorującego.
 13. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

Zalecenia dla ósmoklasistów „Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?”.

Kliknij i sprawdź

Harmonogram egzaminu:
j. polski – 24 maja 2022 r. – godz. 9.00 (czas trwania 120 minut – uczniowie z wydłużonym czasem 180 minut)
matematyka – 25 maja 2022 r. – godz. 9.00 (czas trwania 100 minut – uczniowie z wydłużonym czasem 150 minut)
j. angielski – 26 maja 2022 r. – godz. 9.00 (czas trwania 90 minut – uczniowie z wydłużonym czasem 135 minut)

Przykładowe arkusze egzaminacyjne:
https://www.oke.poznan.pl/cms,5264,arkusze.htm