Oddziały innowacyjne
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

 

 

 AKTUALNOŚCI

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 ODDZIAŁY INNOWACYJNE

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 1A

- elementy planu daltońskiego,

- elementy dwujęzyczności,

- zajęcia rozwoju osobistego,

- dominacja kreatywnych metod pracy.

 

KLASA 2A

- elementy planu daltońskiego,

 - zajęcia rozwoju osobistego,

- trening uważności,

- dominacja kreatywnych metod pracy.

 

 

 

DRUGI ETAP EDUKACYJNY

KLASA 4B

- rozszerzona edukacja humanistyczna,

- dodatkowe zajęcia obowiązkowe:

  • j. angielski (wyłącznie komunikacja),
  • j. hiszpański
  • pracownia filozoficzno - etyczna

- ocenianie bieżące: punkty zamiast stopni,

- dominacja kreatywnych metod pracy.

Klasa 4b na zajęciach z komunikacji szlifuje swój angielski w scenkach z życia codziennego przy udziale dzielnych "pomocników".

 

KLASA 5g

- elementy planu daltońskiego,

- dodatkowe zajęcia obowiązkowe:

  • zajęcia rozwoju osobistego,
  • zajęcia szachowe (wspomaganie myślenia matematycznego),

- min. 20% podstawy programowej realizowana metodą projektu edukacyjnego,

- ocenianie bieżące: punkty zamiast stopni.

 

 PROJEKTY W KLASIE 5G

Klasa 5g innowacyjna min. 20% podstawy programowej realizuje metodą projektu edukacyjnego. Dzięki temu uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę, ale także - tak cenne na rynku pracy - kompetencje: planowania pracy, szukania i segregowania informacji, współpracy w zespole, prezentacji, rozwiązywania problemów. W tym tygodniu uczniowie tej klasy ukończyli projekt: "Elementy dzieła muzycznego" i zaprezentowali efekty swojej pracy.

   

      

CO SŁYCHAĆ W KLASIE INNOWACYJNEJ

NA PRACOWNI FILOZOFICZNO – ETYCZNEJ?

W ramach innowacji klasa 4b co tydzień spotyka się w pracowni filozoficzno – etycznej, by szukać odpowiedzi na ważne pytania i uczyć się sztuki prowadzenia kulturalnej dyskusji. Podczas pierwszych zajęć uczniowie dowiedzieli się, czym zajmuje się filozofia, kim jest filozof oraz próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: Po co człowiekowi mądrość? Sami formułowali pytania uniwersalne i poznali trzech najważniejszych starożytnych filozofów. Obecnie rozpoczęliśmy projekt: „Wokół cnót Arystotelesa”. Podczas zajęć uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę wykraczającą poza podstawę programową, ale rozwijają również swoje zainteresowania i kompetencje kluczowe.

 

 

   

   

   

EWALUACJA

WNIOSKI Z EWALUACJI

PRZEPROWADZONEJ PO PIERWSZYM ROKU FUNKCJONOWANIA KLAS INNOWACYJNYCH

Po pierwszym roku funkcjonowania klas innowacyjnych przeprowadziliśmy ewaluację, czyli zbadaliśmy skuteczność naszych działań w tych oddziałach. Aby to zrobić, przeprowadziliśmy ankiety oraz wywiady wśród: uczniów, rodziców i nauczycieli. Wyniki i rekomendacje napawają nas optymizmem i utwierdzają w przekonaniu, że wdrażane przez nas oddolne zmiany w edukacji mają sens i są skuteczne. Poniżej przedstawiamy wnioski z ewaluacji przeprowadzonej w czerwcu – na zakończenie pierwszego roku nauki w klasach: 1. i 4. innowacyjnych. Ankiety były bardzo szczegółowe i odnosiły się do wszystkich celów innowacji.

Najważniejsze z wniosków:

Uczniowie:

- lubią swoją szkołę i klasę;

- lubią nauczycieli, którzy ich uczą;

- lubią się uczyć;

- widzą u siebie postępy w nauce i nabywaniu nowych umiejętności;

- uważają, że potrafią współpracować z innymi pomimo różnic;

- nie zrażają się problemami i trudnościami oraz szukają ich rozwiązania przy pomocy kolegi i nauczyciela;

- uważają, że warto uczęszczać do klasy innowacyjnej i poleciliby ją innym z uwagi na: fajną atmosferę, połączenie zabawy z nauką, punkty zamiast ocen, pracę projektami;

- czują się odpowiedzialni za powierzane im zadania;

- są świadomi, co jeszcze sprawia im problem i nad czym powinni dalej pracować.

 

Rodzice:

- potwierdzają w swoich odpowiedziach wnioski ich dzieci;

- również poleciliby naukę w oddziałach innowacyjnych;

- widzą postępy swoich dzieci oraz obszary, nad którymi muszą jeszcze popracować;

- uważają, że alternatywny sposób oceniania w klasie 4. zmniejszył stres związany z przejściem w nowy etap edukacyjny,

- widzą pozytywne efekty pracy zespołowej.

 

Nauczyciele:

- zauważają u uczniów pozytywny stosunek do szkoły, klasy i nauki;

- dostrzegają przyrost wiedzy i kompetencji u uczniów;

- widzą dobre rezultaty pracy metodą projektu edukacyjnego oraz innymi metodami angażującymi ucznia w proces edukacyjny;

- zauważają zaangażowanie uczniów;

- uważają, że uczenie w klasie innowacyjnej rozwinęło ich jako nauczycieli i wzbogaciło ich warsztat pracy;

- widzą pozytywne skutki oceny punktowej (przede wszystkim mniejsza rywalizacja wśród dzieci);

- w całej szkole poleciliby zwiększać wpływ uczniów na proces dydaktyczny i ich samodzielność oraz wprowadzić ocenę punktową w ocenianiu bieżącym.

 

Powyższych odpowiedzi udzielali badani powyżej 90%.

__________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2018 / 2019

NA TROPIE KLAS INNOWACYJNYCH, CZYLI CO SŁYCHAĆ W KLASIE 4G   

W naszej szkole od września uczniowie mogą uczyć się w oddziałach innowacyjnych, m.in. na drugim etapie edukacyjnym w klasie 4g.

„Uczyć się” a nie być uczonym – w tym tkwi właśnie sedno organizacji procesu kształcenia w klasach innowacyjnych. Minimum 20% podstawy programowej na każdym przedmiocie jest realizowana metodą projektu edukacyjnego, co oznacza, że jeśli chodzi o przyswajanie nowych treści i umiejętności - uczniowie biorą sprawy w swoje ręce: stawiają sobie cele i wyzwania, samodzielnie szukają potrzebnych informacji i selekcjonują je, przygotowują prezentacje, własne pomoce dydaktyczne, uczą się odpowiedzialności za powzięte zadania oraz wcielają w rolę liderów, czyli rozwijają tak ważne w dzisiejszym świecie kompetencje miękkie.

Uczniowie w planie lekcji mają dwa dodatkowe przedmioty: zajęcia szachowe – w ramach wspomagania myślenia matematycznego - oraz zajęcia rozwoju osobistego, podczas których wspólnie z wychowawcą – panią Ewą – pracują nad własnym rozwojem, wzmacnianiem predyspozycji i uzdolnień, rozwijaniem umiejętności społecznych, a także rozwijaniem kompetencji kluczowych, m.in.: inicjatywności, przedsiębiorczości, innowacyjności, umiejętności uczenia się.

Uczniowie, aby jak najlepiej skupić się na tym, co w nauce jest najważniejsze, czyli: samym procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, zamiast ocen zbierają punkty, które dopiero na koniec półrocza i roku będą przeliczone na ocenę. W ten sposób każdy może skupić się przede wszystkim na swoim własnym rozwoju, bez porównywania się z innymi, w myśl zasady: Jeśli z kimś się ścigamy, to przede wszystkim ze samym sobą, a z innymi współpracujemy! Zespół nauczycieli pracujący w oddziałach innowacyjnych opiera się na zasadach planu daltońskiego, czyli dba o to, by nauka była oparta na: odpowiedzialności, samodzielności, refleksji i współpracy – co widać na załączonych zdjęciach.

   

 

 

 

Rekruracja do oddzialów innowacyjnych na rok 2018 / 2019 jest zamknięta.

     

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

KLASA 1 -  INNOWACYJNA

INSPIROWANA  ZASADAMI PLANU DALTOŃSKIEGO

 

Podążając konsekwentnie drogą innowacyjności w edukacji w roku szkolnym 2018 / 2019 planujemy otworzyć jeden oddział klasy pierwszej - który w ramach realizacji innowacji pedagogicznej - będzie inspirowany zasadami planu daltońskiego. Nasi nauczyciele podjęli wyzwanie odkrywania nowych terenów w edukacji, którymi wcześniej podążyły już inne szkoły i które sprawdziły się jako alternatywa dla metod tradycyjnych. Pedagogika planu daltońskiego doskonale sprawdza się w przedszkolach, edukacji wczesnoszkolnej, ale także w starszych klasach - choćby wykorzystując jego elementy - co planujemy właśnie zrobić. 

 

CZYM JEST PLAN DALTOŃSKI?

Podobny obraz

Edukacja daltońska jest  oparta na trzech głównych zasadach: samodzielności, współpracy i wolności.  Z każdą z nich związane są konkretne działania, jakie nauczyciel daltoński powinien realizować. Naczelną i najważniejszą zasadą jest jednak to, by szkoła dawała uczniowi szerokie możliwości, aby mógł on radzić sobie z odpowiedzialnością i współpracować. Dla każdego rodzica zasady te są z całą pewnością oczywiste, ponieważ któż z nas dorosłych nie chciałby, by jego dziecko wychowywane było w sposób, który uczy samodzielności i współpracy?

 

Odpowiedzialność

Przekazanie odpowiedzialności uczniom jest dla wielu nauczycieli rzeczą bardzo trudną. W tradycyjnym systemie oświaty uczniowie są wykonawcami zadań wyznaczanych przez nauczyciela. Koncepcja daltońska zakłada, że dominującą rolę w procesie nauczania powinno zostawić się uczniowi. To dziecko ma przejąć odpowiedzialność za swój wybór, inicjatywę, a nauczyciel powinien mu ten wybór umożliwić. Uczeń sam sprawdza i poprawia swoją pracę, a nauczyciel działa według ustalonego wcześniej schematu: jeśli dziecko czegoś nie wie, stosuje zasadę: „Zapytaj trzech zanim zapytasz mnie”. Uczniowie są w ten sposób uczeni odpowiedzialności za swoje inicjatywy, miejsce pracy oraz pomoce, które są im potrzebne do wykonania zadania.

 

Samodzielność

W planie daltońskim opiera się ona na szukaniu przez uczniów rozwiązania do wykonywanych działań. Dzieci są stawiane w sytuacjach, w których same rozwiązują problemy,  pojawiające się w trakcie ich pracy. Starają się planować, sprawdzać i oceniać swoje inicjatywy, używając do tego różnych narzędzi, np. instrukcji czynnościowych, kart zadań czy tablicy planowania. Ważne jest, by nauczyciel ustalił to, co uczniowie mogą robić w czasie wykonywania zadania. Organizacja klasy musi skupić się przede wszystkim na samodzielności uczniów, ponieważ to oni są odpowiedzialni za własne materiały oraz za strukturę pracy. Nauczyciel daltoński musi również dbać o utrzymanie pozytywnej i przyjaznej atmosfery. Jest to bardzo ważny aspekt w procesie uczenia się.

 

Współpraca

Przewodnim wątkiem w zakresie współpracy dydaktycznej jest wzajemny szacunek. Uczniowie pracują w grupach jako zespół, który uczy się od siebie nawzajem, wspiera się oraz pomaga sobie w pracy. Zadaniem klasy jest przygotowanie i opracowanie wspólnych celów, a zadaniem niektórych uczniów jest w czasie pracy zespołowej pełnienie roli lidera. Dzieci uczą się w ten sposób od siebie, mając wpływ na proces kształcenia. Rola nauczyciela daltońskiego polega na stymulowaniu współpracy uczniów.

 

KIM STAJE SIĘ NAUCZYCIEL?

Znalezione obrazy dla zapytania PLAN DALTOŃSKI

Według założeń planu daltońskiego w wyznaczaniu kolejnych celów bardzo ważna jest rola nauczyciela. W związku z tym do wymienionych wcześniej filarów dodany został czwarty- refleksja. To właśnie nią powinien kierować się nauczyciel daltoński, który dzięki  obserwacji będzie mógł z dystansem spojrzeć na swoje działania i wyciągać z nich wnioski.  Do przygotowania planów pracy niezbędna okaże się wiedza, która pozwoli stwierdzić, co uczniowie już potrafią.  Ważne jest, by powierzyć dzieciom odpowiedzialność za własny proces uczenia się i nie koncentrować się tylko na wyniku, ale właśnie na całym procesie nauczania. Nauczyciel daltoński to ten, który potrafi również spojrzeć krytycznie na swoje postępowanie nawet, gdy ma za sobą kilkadziesiąt lat doświadczeń. Pamięta o refleksji i o wyciąganiu z niej wniosków.

ROLA RODZICÓW

W szkole / klasie daltońskiej zwraca się szczególną uwagę na współpracę nauczyciela z rodzicami, ponieważ od dobrych relacji zależy jakość procesu uczenia się. Każde- nawet krótkie - spotkanie z rodzicem jest szansą na owocną i dobrą współpracę. Opiekunowie oczekują, by nauczyciel był dla ich dziecka oparciem, zauważał postępy i przekazywał informacje o tym, jak ich pociecha radzi sobie w relacjach z innymi dziećmi. W momencie, gdy pojawia się trudna sytuacja wychowawcza ważne jest, by rodzic miał do nauczyciela zaufanie i by wzajemna relacja była dobra. Plan daltoński zakłada, że współpraca z rodzicami jest jednym z najważniejszych celów metody pracy i bez niego jest ona praktycznie  niemożliwa.

                                                           

POMOCE DALTOŃSKIE

 

Sygnalizator

Znalezione obrazy dla zapytania SYGNALIZATOR DALTOŃSKI

To jedna z pomocy, którą nauczyciel wykorzystuje, np. przed przeczytaniem instrukcji do zadania. Umieszcza się wtedy specjalny pierścień na kolorowym polu i dzięki temu uczeń wie, jaka obowiązuje go forma pracy. Czerwone światło oznacza samodzielną pracę. Daje ono szansę dla tych dzieci, które mają kłopoty z koncentracją uwagi podczas wysłuchiwania polecenia. Dzięki tej metodzie dziecko ma możliwość samodzielnego stawiania czoła zadaniu.  W momencie, gdy uczeń nie jest w stanie sam rozpocząć samodzielnej pracy, nauczyciel włącza światło żółte, które daje czas na wyjaśnienia. W tym czasie dziecko może porozmawiać o zadaniu z kolegą z grupy. Jeśli natomiast – nawet w zespołach  - nie udaje się zrozumieć polecenia, wtedy włączone zostaje światło zielone, które oznacza, że można, a nawet konieczne jest poproszenie o pomoc nauczyciela. W momencie pojawiania się jakichkolwiek wątpliwości dzieci mogą zanotować je na kartce, którą przekażą nauczycielowi. Takie zasady opracowywane są wspólnie przed rozpoczęciem pracy.

Zegar daltoński

Znalezione obrazy dla zapytania zegar daltoński

Zjawisko długości czasu i jego upływu jest dla młodszych dzieci  trudne do opanowania. Wprowadzając więc jakieś polecenia bądź zapowiadając czynność, która będzie trwała np. 5 bądź 10 minut, nauczyciel umieszcza wskazówkę na określonej godzinie i uruchamia zegar. Dzięki temu uczniowie mogą obserwować upływający czas. Oczywiście zegar musi być umieszczony w miejscu, które będzie widoczne dla każdego dziecka. Umiejętność planowania czasu pracy jest bardzo ważną kompetencją, by funkcjonować w dorosłym życiu.

Tablica zadań

Znalezione obrazy dla zapytania TABLICA DALTOŃSKA

To jedna z najważniejszych pomocy daltońskich. W klasycznym systemie szkolnym nauczyciel zadaje ćwiczenia w obrębie danej lekcji, nie wybiegając w przyszłość. W systemie daltońskim uczeń jest informowany z wyprzedzeniem o celach pracy ( np. tygodniowym). To on wybiera kolejność i sposób wykonywania danego zadania. Na tablicy umieszczone zostają imiona wszystkich dzieci z klasy oraz wykaz zadań, które należy wykonać. Tablica musi w czytelny i obrazowy sposób pokazać więc to, co ma w danym czasie wykonać dziecko. Dzięki tej pomocy nauczyciel może w swobodny sposób kontrolować, który z uczniów wykonał już swoje zadanie a który potrzebuje jeszcze więcej czasu. Na podstawie tablicy nauczyciel tworzy również tzw. karty planowania, które każde dziecko otrzymuje, a rodzicom przesyła się je drogą elektroniczną. Taka forma pomaga w późniejszych spotkaniach czy rozmowach z rodzicami i z uczniem. Na kartach umieszcza się także zagadnienia NaCoBeZu (ocenianie kształtujące) oraz samoocenę każdego dziecka.

 

PRZESTRZEŃ

calendar

Sale daltońskie są aranżowane zgdonie z potrzebami dzieci i oczywiście  wyposażone w pomoce daltońskie. Są przestrzenią przyjazną, kolorową, mającą "atmosferę" wspólnoty. Poza ławkami / stolikami powinny być miejsca, gdzie dzieci będą mogły usiąść wygodnie w grupie i coś przedyskutować, działać, współpracować, odpocząć. Z pewnością unika się tutaj tradycyjnego układu: tablica w centrum i ławki jedna za drugą. 

 

KORZYŚCI Z PRACY PLANEM DALTOŃSKIM

Nauczyciel, który obserwuje wśród swoich uczniów uzdolnienia i przygotowanie do powierzonych zadań, ma szansę zindywidualizować podejście do każdego z nich. Zmotywowanie do samodzielnej pracy i zbudowanie wiary we własne możliwości jest prawdopodobne tylko wtedy, gdy w działaniu uwzględnione zostaną mocne strony dziecka. Dzięki koncepcji planu daltońskiego uczeń nauczy się jak najefektywniej zdobywać wiedzę, posiądzie tak ważną we współczesnym świecie  umiejętność współpracy oraz co najważniejsze - uwierzy we własne siły i możliwości. Potwierdzają to wszyscy, którzy w ten sposób już pracowali. Dzięki zadaniom i czynnościom powierzonym dzieciom, będziemy mogli zaobserwować, że stają się coraz bardziej odpowiedzialne i samodzielne. Każdemu z nas zależy przecież, by szkoła szanowała ucznia, nie tłumiła w nim własnego zdania, a edukacja była dla niego czymś radosnym i bezpiecznym.  Plan daltoński daje rodzicom poczucie, że ich dziecko - gdy wkroczy w dorosłe życie - będzie miało większe możliwości i szanse na to, by zdobyć atrakcyjną pracę i stanie się szczęśliwym oraz odpowiedzialnym człowiekiem.

 

POLECAMY

http://www.plandaltonski.pl/

https://www.facebook.com/Akademia-Junior-1419429775042432/?pnref=about.work

 

 

 

KLASA 4 - INNOWACYJNA

Znalezione obrazy dla zapytania innowacyjność

W roku szkolnym 2018 / 2019 otwieramy dodatkowy oddział na poziomie klas 4. o charakterze innowacyjnym. W planie lekcji pojawią się dwa dodatkowe przedmioty: zajęcia rozwoju osobistego oraz szachoweUczniowie tego oddziału będą pracować przede wszystkim metodami, które wymagają ich zaangażowania, myślenia twórczego / innowacyjnego. Każdy tydzień klasa będzie rozpoczynała od spotkania z wychowawcą na zajęciach rozwoju osobistego. Podczas nich uczniowie zapoznają się z planem całego tygodnia pracy oraz podzielą zadaniami (elementy inspirowane planem daltońskim), za które będą odpowiedzialni. Ponadto wspólnie z wychowawcą będą pracować nad rozpoznawaniem swoich mocnych stron oraz wdrażać się do samokształcenia. Zajęcia szachowe natomiast mają na celu wspomaganie rozwijania myślenia matematycznego oraz logicznego, a także integrować grupę. Na wszystkich przedmiotach uczniowie będą mieli okazję pracować metodą projektu edukacyjnego (min. 20 %), rozwijając umiejętności: planowania własnej pracy, pozyskiwania i selekcji informacji, współpracy w zespole, prezentacji (na każdym przedmiocie zostanie określony procent realizacji podstawy programowej metodą projektu). Nauczyciele - stosując jak najczęściej ocenianie kształtujące - będą udzielali informacji zwrotnej uczniowi na temat jego osiągnięć / postępów w celu wdrażania go do samorozwoju. W ocenianiu bieżącym stosuje się punkty zamiast ocen, na półrocze / koniec roku punkty będą przeliczane na ocenę. Nie więcej niż połowa punktów bedzie do zdobycia za sprawdzanie wiedzy, pozostałe można uzyskać za aktywność indywidualną i zespołową, projekt, zaangażowanie, udział w konkursach. Ponadto znaczącą rolę będzie odgrwała samoocena oraz ocena koleżeńska, co jeszcze bardziej angażuje ucznia w proces uczenia się i odpowiedzialności za swoje wyniki.