Oddziały innowacyjne
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA       WYDARZENIA       INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

Rekruracja do oddzialów innowacyjnych na rok 2018 / 2019 jest zamknięta.

     

 

 

KLASA 1 -  INNOWACYJNA

INSPIROWANA  ZASADAMI PLANU DALTOŃSKIEGO

 

Podążając konsekwentnie drogą innowacyjności w edukacji w roku szkolnym 2018 / 2019 planujemy otworzyć jeden oddział klasy pierwszej - który w ramach realizacji innowacji pedagogicznej - będzie inspirowany zasadami planu daltońskiego. Nasi nauczyciele podjęli wyzwanie odkrywania nowych terenów w edukacji, którymi wcześniej podążyły już inne szkoły i które sprawdziły się jako alternatywa dla metod tradycyjnych. Pedagogika planu daltońskiego doskonale sprawdza się w przedszkolach, edukacji wczesnoszkolnej, ale także w starszych klasach - choćby wykorzystując jego elementy - co planujemy właśnie zrobić. 

 

CZYM JEST PLAN DALTOŃSKI?

Podobny obraz

Edukacja daltońska jest  oparta na trzech głównych zasadach: samodzielności, współpracy i wolności.  Z każdą z nich związane są konkretne działania, jakie nauczyciel daltoński powinien realizować. Naczelną i najważniejszą zasadą jest jednak to, by szkoła dawała uczniowi szerokie możliwości, aby mógł on radzić sobie z odpowiedzialnością i współpracować. Dla każdego rodzica zasady te są z całą pewnością oczywiste, ponieważ któż z nas dorosłych nie chciałby, by jego dziecko wychowywane było w sposób, który uczy samodzielności i współpracy?

 

Odpowiedzialność

Przekazanie odpowiedzialności uczniom jest dla wielu nauczycieli rzeczą bardzo trudną. W tradycyjnym systemie oświaty uczniowie są wykonawcami zadań wyznaczanych przez nauczyciela. Koncepcja daltońska zakłada, że dominującą rolę w procesie nauczania powinno zostawić się uczniowi. To dziecko ma przejąć odpowiedzialność za swój wybór, inicjatywę, a nauczyciel powinien mu ten wybór umożliwić. Uczeń sam sprawdza i poprawia swoją pracę, a nauczyciel działa według ustalonego wcześniej schematu: jeśli dziecko czegoś nie wie, stosuje zasadę: „Zapytaj trzech zanim zapytasz mnie”. Uczniowie są w ten sposób uczeni odpowiedzialności za swoje inicjatywy, miejsce pracy oraz pomoce, które są im potrzebne do wykonania zadania.

 

Samodzielność

W planie daltońskim opiera się ona na szukaniu przez uczniów rozwiązania do wykonywanych działań. Dzieci są stawiane w sytuacjach, w których same rozwiązują problemy,  pojawiające się w trakcie ich pracy. Starają się planować, sprawdzać i oceniać swoje inicjatywy, używając do tego różnych narzędzi, np. instrukcji czynnościowych, kart zadań czy tablicy planowania. Ważne jest, by nauczyciel ustalił to, co uczniowie mogą robić w czasie wykonywania zadania. Organizacja klasy musi skupić się przede wszystkim na samodzielności uczniów, ponieważ to oni są odpowiedzialni za własne materiały oraz za strukturę pracy. Nauczyciel daltoński musi również dbać o utrzymanie pozytywnej i przyjaznej atmosfery. Jest to bardzo ważny aspekt w procesie uczenia się.

 

Współpraca

Przewodnim wątkiem w zakresie współpracy dydaktycznej jest wzajemny szacunek. Uczniowie pracują w grupach jako zespół, który uczy się od siebie nawzajem, wspiera się oraz pomaga sobie w pracy. Zadaniem klasy jest przygotowanie i opracowanie wspólnych celów, a zadaniem niektórych uczniów jest w czasie pracy zespołowej pełnienie roli lidera. Dzieci uczą się w ten sposób od siebie, mając wpływ na proces kształcenia. Rola nauczyciela daltońskiego polega na stymulowaniu współpracy uczniów.

 

KIM STAJE SIĘ NAUCZYCIEL?

Znalezione obrazy dla zapytania PLAN DALTOŃSKI

Według założeń planu daltońskiego w wyznaczaniu kolejnych celów bardzo ważna jest rola nauczyciela. W związku z tym do wymienionych wcześniej filarów dodany został czwarty- refleksja. To właśnie nią powinien kierować się nauczyciel daltoński, który dzięki  obserwacji będzie mógł z dystansem spojrzeć na swoje działania i wyciągać z nich wnioski.  Do przygotowania planów pracy niezbędna okaże się wiedza, która pozwoli stwierdzić, co uczniowie już potrafią.  Ważne jest, by powierzyć dzieciom odpowiedzialność za własny proces uczenia się i nie koncentrować się tylko na wyniku, ale właśnie na całym procesie nauczania. Nauczyciel daltoński to ten, który potrafi również spojrzeć krytycznie na swoje postępowanie nawet, gdy ma za sobą kilkadziesiąt lat doświadczeń. Pamięta o refleksji i o wyciąganiu z niej wniosków.

ROLA RODZICÓW

W szkole / klasie daltońskiej zwraca się szczególną uwagę na współpracę nauczyciela z rodzicami, ponieważ od dobrych relacji zależy jakość procesu uczenia się. Każde- nawet krótkie - spotkanie z rodzicem jest szansą na owocną i dobrą współpracę. Opiekunowie oczekują, by nauczyciel był dla ich dziecka oparciem, zauważał postępy i przekazywał informacje o tym, jak ich pociecha radzi sobie w relacjach z innymi dziećmi. W momencie, gdy pojawia się trudna sytuacja wychowawcza ważne jest, by rodzic miał do nauczyciela zaufanie i by wzajemna relacja była dobra. Plan daltoński zakłada, że współpraca z rodzicami jest jednym z najważniejszych celów metody pracy i bez niego jest ona praktycznie  niemożliwa.

                                                           

POMOCE DALTOŃSKIE

 

Sygnalizator

Znalezione obrazy dla zapytania SYGNALIZATOR DALTOŃSKI

To jedna z pomocy, którą nauczyciel wykorzystuje, np. przed przeczytaniem instrukcji do zadania. Umieszcza się wtedy specjalny pierścień na kolorowym polu i dzięki temu uczeń wie, jaka obowiązuje go forma pracy. Czerwone światło oznacza samodzielną pracę. Daje ono szansę dla tych dzieci, które mają kłopoty z koncentracją uwagi podczas wysłuchiwania polecenia. Dzięki tej metodzie dziecko ma możliwość samodzielnego stawiania czoła zadaniu.  W momencie, gdy uczeń nie jest w stanie sam rozpocząć samodzielnej pracy, nauczyciel włącza światło żółte, które daje czas na wyjaśnienia. W tym czasie dziecko może porozmawiać o zadaniu z kolegą z grupy. Jeśli natomiast – nawet w zespołach  - nie udaje się zrozumieć polecenia, wtedy włączone zostaje światło zielone, które oznacza, że można, a nawet konieczne jest poproszenie o pomoc nauczyciela. W momencie pojawiania się jakichkolwiek wątpliwości dzieci mogą zanotować je na kartce, którą przekażą nauczycielowi. Takie zasady opracowywane są wspólnie przed rozpoczęciem pracy.

Zegar daltoński

Znalezione obrazy dla zapytania zegar daltoński

Zjawisko długości czasu i jego upływu jest dla młodszych dzieci  trudne do opanowania. Wprowadzając więc jakieś polecenia bądź zapowiadając czynność, która będzie trwała np. 5 bądź 10 minut, nauczyciel umieszcza wskazówkę na określonej godzinie i uruchamia zegar. Dzięki temu uczniowie mogą obserwować upływający czas. Oczywiście zegar musi być umieszczony w miejscu, które będzie widoczne dla każdego dziecka. Umiejętność planowania czasu pracy jest bardzo ważną kompetencją, by funkcjonować w dorosłym życiu.

Tablica zadań

Znalezione obrazy dla zapytania TABLICA DALTOŃSKA

To jedna z najważniejszych pomocy daltońskich. W klasycznym systemie szkolnym nauczyciel zadaje ćwiczenia w obrębie danej lekcji, nie wybiegając w przyszłość. W systemie daltońskim uczeń jest informowany z wyprzedzeniem o celach pracy ( np. tygodniowym). To on wybiera kolejność i sposób wykonywania danego zadania. Na tablicy umieszczone zostają imiona wszystkich dzieci z klasy oraz wykaz zadań, które należy wykonać. Tablica musi w czytelny i obrazowy sposób pokazać więc to, co ma w danym czasie wykonać dziecko. Dzięki tej pomocy nauczyciel może w swobodny sposób kontrolować, który z uczniów wykonał już swoje zadanie a który potrzebuje jeszcze więcej czasu. Na podstawie tablicy nauczyciel tworzy również tzw. karty planowania, które każde dziecko otrzymuje, a rodzicom przesyła się je drogą elektroniczną. Taka forma pomaga w późniejszych spotkaniach czy rozmowach z rodzicami i z uczniem. Na kartach umieszcza się także zagadnienia NaCoBeZu (ocenianie kształtujące) oraz samoocenę każdego dziecka.

 

PRZESTRZEŃ

calendar

Sale daltońskie są aranżowane zgdonie z potrzebami dzieci i oczywiście  wyposażone w pomoce daltońskie. Są przestrzenią przyjazną, kolorową, mającą "atmosferę" wspólnoty. Poza ławkami / stolikami powinny być miejsca, gdzie dzieci będą mogły usiąść wygodnie w grupie i coś przedyskutować, działać, współpracować, odpocząć. Z pewnością unika się tutaj tradycyjnego układu: tablica w centrum i ławki jedna za drugą. 

 

KORZYŚCI Z PRACY PLANEM DALTOŃSKIM

Nauczyciel, który obserwuje wśród swoich uczniów uzdolnienia i przygotowanie do powierzonych zadań, ma szansę zindywidualizować podejście do każdego z nich. Zmotywowanie do samodzielnej pracy i zbudowanie wiary we własne możliwości jest prawdopodobne tylko wtedy, gdy w działaniu uwzględnione zostaną mocne strony dziecka. Dzięki koncepcji planu daltońskiego uczeń nauczy się jak najefektywniej zdobywać wiedzę, posiądzie tak ważną we współczesnym świecie  umiejętność współpracy oraz co najważniejsze - uwierzy we własne siły i możliwości. Potwierdzają to wszyscy, którzy w ten sposób już pracowali. Dzięki zadaniom i czynnościom powierzonym dzieciom, będziemy mogli zaobserwować, że stają się coraz bardziej odpowiedzialne i samodzielne. Każdemu z nas zależy przecież, by szkoła szanowała ucznia, nie tłumiła w nim własnego zdania, a edukacja była dla niego czymś radosnym i bezpiecznym.  Plan daltoński daje rodzicom poczucie, że ich dziecko - gdy wkroczy w dorosłe życie - będzie miało większe możliwości i szanse na to, by zdobyć atrakcyjną pracę i stanie się szczęśliwym oraz odpowiedzialnym człowiekiem.

 

POLECAMY

http://www.plandaltonski.pl/

https://www.facebook.com/Akademia-Junior-1419429775042432/?pnref=about.work

 

 

 

KLASA 4 - INNOWACYJNA

Znalezione obrazy dla zapytania innowacyjność

W roku szkolnym 2018 / 2019 otwieramy dodatkowy oddział na poziomie klas 4. o charakterze innowacyjnym. W planie lekcji pojawią się dwa dodatkowe przedmioty: zajęcia rozwoju osobistego oraz szachoweUczniowie tego oddziału będą pracować przede wszystkim metodami, które wymagają ich zaangażowania, myślenia twórczego / innowacyjnego. Każdy tydzień klasa będzie rozpoczynała od spotkania z wychowawcą na zajęciach rozwoju osobistego. Podczas nich uczniowie zapoznają się z planem całego tygodnia pracy oraz podzielą zadaniami (elementy inspirowane planem daltońskim), za które będą odpowiedzialni. Ponadto wspólnie z wychowawcą będą pracować nad rozpoznawaniem swoich mocnych stron oraz wdrażać się do samokształcenia. Zajęcia szachowe natomiast mają na celu wspomaganie rozwijania myślenia matematycznego oraz logicznego, a także integrować grupę. Na wszystkich przedmiotach uczniowie będą mieli okazję pracować metodą projektu edukacyjnego (min. 20 %), rozwijając umiejętności: planowania własnej pracy, pozyskiwania i selekcji informacji, współpracy w zespole, prezentacji (na każdym przedmiocie zostanie określony procent realizacji podstawy programowej metodą projektu). Nauczyciele - stosując jak najczęściej ocenianie kształtujące - będą udzielali informacji zwrotnej uczniowi na temat jego osiągnięć / postępów w celu wdrażania go do samorozwoju. W ocenianiu bieżącym stosuje się punkty zamiast ocen, na półrocze / koniec roku punkty będą przeliczane na ocenę. Nie więcej niż połowa punktów bedzie do zdobycia za sprawdzanie wiedzy, pozostałe można uzyskać za aktywność indywidualną i zespołową, projekt, zaangażowanie, udział w konkursach. Ponadto znaczącą rolę będzie odgrwała samoocena oraz ocena koleżeńska, co jeszcze bardziej angażuje ucznia w proces uczenia się i odpowiedzialności za swoje wyniki.