Oddziały innowacyjne

Innowacyjność w naszej szkole

Klasa 1a

W klasie 1a realizowana jest innowacja „Zajęcia holistycznego rozwoju”, której celem jest wspieranie harmonijnego i całościowego rozwoju dzieci poprzez stymulowanie rozwoju osobistego, ćwiczenia z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej, trening uważności (Mindfulness) oraz wprowadzenie w świat wartości i kształtowanie pożądanych postaw w kontakcie ze sztuką filmową, literaturą dziecięcą oraz poprzez bajkoterapię.

 Ponadto,  w oddziale tym nacisk kładzie się na stosowanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach związanych z kontaktami społecznymi oraz z realizacją programu edukacji wczesnoszkolnej. Proces ten ma za zadanie przygotować dzieci do dwujęzyczności.

Klasa 2a

Klasa innowacyjna 1a realizuje innowację związaną z wykorzystaniem Kart Grabowskiego oraz elementów Pozytywnej Dyscypliny.

Zgodnie z założeniami innowacji dzieci w atrakcyjny i naturalny dla nich sposób doskonalą umiejętności rachunkowe i rozwijają logiczne myślenie. Na poziomie klasy I są to karty „Dodawanie i odejmowanie” oraz „Gry logiczne”.

Wykorzystując wypracowane przez PD narzędzia typu: koło wyboru, komunikaty zachęty, dzieci uczą się ważnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych, rozwiązywania problemów, współpracy oraz umiejętności wnoszenia wkładu i bycia pożytecznym w szkole, domu i większej społeczności.

Praca w klasie innowacyjnej 1a zakłada również wykorzystywanie w znacznym stopniu elementów planu daltońskiego oraz treningu uważności.

Zgodnie z założeniami planu daltońskiego dzieci wdrażane są do samodzielności, odpowiedzialności, oraz umiejętności współpracy.

Podczas treningu uważności uczniowie uczą się redukować napięcia oraz koncentrować uwagę.

Klasa 3a

Innowacja „Mali programiści” realizowana w klasie 2a polega na współpracy międzyklasowej podczas zajęć dotyczących kodowania. Uczniowie eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów, pracują w zespołach. Dzięki tym działaniom dzieci rozwijają samodzielność i kreatywność oraz umiejętność twórczego myślenia.

Korzystamy z platformy Uniwersytet Dzieci, z Klubu Młodego Programisty, Akademii EDUsense oraz aplikacji Scratch Jr, gdzie programują swoje własne interaktywne opowiadania i gry.

Klasa 4a

W klasie 3a wdrożono trzy innowacje – w tym jedna z nisch jest zupełnie nowa w naszej szkole. Pierwsza z nich  to elementy planu daltońskiego – realizacja podstawy programowej oparta na zasadach odpowiedzialności ucznia za własny rozwój, samodzielności w rozwiązywaniu problemów, planowaniu i realizacji zadań, współpracy w grupie dzieci uczących się od siebie nawzajem oraz refleksji nad poziomem własnych osiągnięć prowadzącej do samooceny i korekty pracy.
 
Uczniowie doskonalą umiejętność zarządzania czasem oraz planowania i organizacji zadań. Z zaangażowaniem, twórczo współpracują z rówieśnikami.
 
Kolejna innowacja – „Angielski na co dzień” – elementy dwujęzyczności w edukacji wczesnoszkolnej w swej istocie polega na włączeniu języka angielskiego w proces edukacji wczesnoszkolnej poprzez stosowanie odpowiednio do bloku tematycznego: określonego słownictwa, zwrotów, piosenek czy zabaw anglojęzycznych.
 
Ponadto, język angielski jest używany jako środek komunikacji w codziennych, rutynowych sytuacjach. Stosowane są różnorodne materiały edukacyjne (filmy, bajki, gry, książki, programy multimedialne), a dzieci intensywnie rozwijając swoją aktywność językową tworzą własne dwujęzyczne pomoce i materiały dydaktyczne.
 
W trakcie realizacji działań z trzeciego innowacyjnego przedsięwzięcia – „Mindfullnes dla dzieci” –  uczniowie ćwiczą koncentrowanie uwagi na tym, co „tu i teraz” (czynności, przedmiot, doznania wewnętrzne, bodźce zewnętrzne), obserwują własne emocje oraz myśli  oraz nazywają je bez oceniania i podejmowania prób tłumienia.
 
Doskonalą umiejętność akceptowania siebie i odkrywania własnego potencjału. Uczą się także harmonijnie żyć z innymi, prezentując: empatię, życzliwość, wyrozumiałość i wdzięczność.

Klasa 5a

Klasa innowacyjna 4a jest pierwszą na 2. etapie edukacyjnym, która od początku edukacji w szkole uczyła się w znacznym stopniu z wykorzystaniem planu daltońskiego (pierwszy oddział innowacyjny w szkole na poziomie edukacji wczesnoszkolnej), stawiającego przede wszystkim na: współpracę, samodzielność oraz odpowiedzialność – kompetencje tak bardzo potrzebne dzisiaj na rynku pracy.

Nadrzędnym celem wprowadzenia innowacji w klasach 4 – 6 w tym oddziale jest rozwijanie potencjału uczniów w zakresie edukacji humanistycznej na dodatkowym przedmiocie (wytwórnia myśli i kultury) w oparciu o takie dziedziny nauki jak: filozofia, etyka, socjologia, etnografia. W klasie 6.  zostanie wprowadzona praca metodą debaty oksfordzkiej i będzie kontynuowana w klasach 7 – 8. Już od 4. klasy uczniowie mają wprowadzony drugi język obcy –  niemiecki  – w wymiarze 1h tygodniowo.

Ponadto nauczyciele w tej klasie integrują treści programowe z języka polskiego i historii poprzez wspólne projekty edukacyjne i skorelowane zajęcia. 

Z etapu edukacji wczesnoszkolnej nadal kontynuowana jest praca z wykorzystaniem elementów daltońskich oraz treningu uważności. 

Klasa 6b

Klasa 5 b w klasach IV – VI realizuje innowację: „Młodzi Ekonomiści”.

Uczniowie dodatkowo uczęszczają na dwa przedmioty: zajęcia rozwijania kompetencji ekonomicznych i zajęcia rozwoju osobistego.

Podczas tych zajęć dzieci poznają od różnych stron mechanizmy działania rynku ekonomicznego, uczą się strategii postępowania w działaniu ze szczególnym uwzględnieniem emocji. Tworzą własne plany działania, skupiają się na technikach negocjacyjnych, ćwiczą przemowy.

W każdym roku dodatkowo realizowany jest program wspierający rozwój kompetencji ekonomicznych. Obecnie jest to projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Ekonomia na codzień”, dzięki któremu mają dostęp do platformy, na której samodzielnie mogą rozwijać swoje ekonomiczne umiejętności.

Klasa 7b

Klasa 6b innowacyjna: ,,W ŚWIECIE MUZ I FILOZOFÓW” realizuje założenia innowacji od klasy czwartej. W swoim planie zajęć uczniowie mają dodatkowy j. hiszpański, zajęcia z rozwoju osobistego oraz j. angielski, gdzie doskonalą umiejętności komunikacji. 

Na poziomie klasy piątej uczniowie raz w miesiącu na lekcji wychowawczej sprawdzali swoje wiadomości o danym filozofie w formie projektu, quizu itp. Uczniowie w tej klasie na różnych przedmiotach wykonują różne  projekty związane z danym tematem. 
W klasie 6b uczymy się samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych w grupie. 

We wszystkich klasach innowacyjnych na 2. etapie edukacyjnym obowiązuje punktowy system oceniania ( punkty zamiast stopni ).