Oddziały innowacyjne

Innowacyjność w naszej szkole

Klasa 2a

W klasie 2a realizowana jest innowacja „Zajęcia holistycznego rozwoju”, której celem jest wspieranie harmonijnego i całościowego rozwoju dzieci poprzez stymulowanie rozwoju osobistego, ćwiczenia z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej, trening uważności (Mindfulness) oraz wprowadzenie w świat wartości i kształtowanie pożądanych postaw w kontakcie ze sztuką filmową, literaturą dziecięcą oraz poprzez bajkoterapię.

 Ponadto,  w oddziale tym nacisk kładzie się na stosowanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach związanych z kontaktami społecznymi oraz z realizacją programu edukacji wczesnoszkolnej. Proces ten ma za zadanie przygotować dzieci do dwujęzyczności.

Klasa 3a

Klasa innowacyjna 3a realizuje innowację związaną z wykorzystaniem Kart Grabowskiego oraz elementów Pozytywnej Dyscypliny.
Zgodnie z założeniami innowacji dzieci w atrakcyjny i naturalny dla nich sposób doskonalą
umiejętności rachunkowe i rozwijają logiczne myślenie. Podczas realizacji zadań daltońskich
bardzo chętnie korzystają z kart „Dodawanie i odejmowanie” oraz „Mnożenie i dzielenie”.
Wykorzystując wypracowane przez PD narzędzia typu: koło wyboru, komunikaty zachęty,
dzieci uczą się ważnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych,
rozwiązywania problemów, współpracy oraz umiejętności wnoszenia wkładu i bycia
pożytecznym w szkole, domu i większej społeczności.
Praca w klasie innowacyjnej 3a zakłada również wykorzystywanie w znacznym stopniu
elementów planu daltońskiego oraz treningu uważności.
Zgodnie z założeniami planu daltońskiego dzieci wdrażane są do samodzielności,
odpowiedzialności oraz umiejętności współpracy.
Podczas treningu uważności uczniowie uczą się redukować napięcia oraz koncentrować
uwagę.

Klasa 4a

W klasie 4a realizowana jest innowacja „Wyzwania matematyczne”, której celem jest prowadzenie zajęć metodą opracowaną przez kanadyjskiego eksperta edukacji matematycznej, prof. Petera Liljedahla. Uczniowie podczas zajęć będą rozwiązywali zadania problemowe, które wymagają realnego myślenia, a nie wykorzystywania już znanych wzorów, takich w których uczeń sam będzie chciał myśleć i których poziom trudności będzie stopniowany. Uczniowie będą pracowali w grupach losowo utworzonych i często zmieniany będzie ich skład. Grupy będą pracowały na pionowych, ścieralnych powierzchniach, dzięki czemu praca jest widoczna dla nauczyciela

i innych grup. Uczniowie przy tablicach będą stali, otrzymują tylko jeden pisak, dzięki czemu są bardziej skoncentrowani.

Klasa 4b

Klasa 4b realizuje innowację „Młodzi dziennikarze – twórcy mediów interaktywnych”, która łączy elementy nauki programowania, edukacji medialnej i językowej. Nadrzędnym celem działań jest wprowadzenie uczniów w świat mediów oraz przygotowanie ich do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym. Wprowadzona innowacja na kolejnym etapie edukacyjnym (w klasach 4 – 5) skupiona jest wokół rozwijania potencjału uczniów w zakresie zdobywanych już kompetencji oraz nabywania nowych – zgodnie z predyspozycjami uczniów. Korelacja treści programowych z języka polskiego i informatyki – wspólne projekty i inne działania międzyprzedmiotowe, równoległe realizowanie tych samych treści programowych. W ramach edukacji dziennikarskiej uczniowie będą poznawać zasady funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie, warsztat pracy dziennikarskiej, formy wypowiedzi prasowej oraz język mediów. Planowane są zajęcia warsztatowe prowadzone przez profesjonalistów – dziennikarzy, rodziców uczniów. W ramach tej innowacji przewiduje się współpracę z lokalnymi mediami, spotkania z ciekawymi ludźmi. Atutem przewidzianych działań będzie kształcenie twórczego rozwiązywania problemów, samokształcenia, komunikowania, sztuki negocjacji, dyskusji. Patronat nad innowacją objął najpopularniejszy portal w regionie konin.lm.

Klasa 4ci

Wprowadzona innowacja w klasie 4ci “Młody obywatel” będzie opierała się na ukształtowaniu postaw patriotycznych jak i obywatelskich. W oddziale zostaną wprowadzone dodatkowe zajęcia z zakresu poznania swojej historii rodziny i małej ojczyzny. Uczeń będzie miał możliwość spotkania się z urzędnikami miejskimi i zapoznania się z ich pracą. Pozna możliwości naszego regionu w sprawach podjęcia pracy i zarobkowania. Wyjścia i wycieczki do urzędów oraz uzupełnianie urzędowych dokumentów znacznie poprawią umiejętności radzenia sobie z biurokracją. Nowością będzie wykorzystanie sprzętu audiowizualnego do dokumentowania swoich osiągnięć i postępów. Na koniec każdej klasy powstanie film, przewodnik, wywiad przedstawiający działania uczniów.

Współpraca z klasami innowacyjnymi 4b(literacko – dziennikarska) i 4f (sportowo – turystyczna)

Klasa 4d

W klasie 4d realizowana jest innowacja pedagogiczna „Młody naukowiec”. Uczniowie biorą udział w cotygodniowych zajęciach o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, które mają wymiar praktyczny. Dzieci poznają warsztat badacza – uczą się planować swoją pracę, formułują obserwacje, wyciągają wnioski oraz wykonują proste eksperymenty. Przy okazji świetnej zabawy, dostarczającej wielu pozytywnych emocji, odkrywają tajemnice otaczającego świata, ćwiczą umiejętności manualne oraz uczą się zgodnej współpracy w grupie.

W kolejnych latach uczniowie wezmą także udział w spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych dziedzin nauki oraz w tematycznych wycieczkach i wyjazdach. W ramach współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odwiedzą uczelnię oraz wcielą się w rolę naukowców, uczestnicząc w przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach. Wiosną i latem spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące stanu naszego środowiska – zbadają jakość wody, gleby i powietrza. Wykorzystają w tym celu profesjonalny sprzęt. W ramach innowacji zaplanowana jest także realizacja kliku projektów, które nie tylko umożliwią dzieciom samodzielne planowanie własnej pracy, ale także będą okazją do rozwijania ważnych kompetencji miękkich (autoprezentacja, praca zespołowa, kreatywność). Część z realizowanych projektów będzie miała charakter interdyscyplinarny, co pozwoli dostrzec powiązania pomiędzy różnymi przedmiotami i dziedzinami wiedzy.

Klasa 4f

Głównym celem innowacji „Gram, biegam, zwiedzam” realizowanej w klasie 4f jest wypracowanie nawyku aktywności fizycznej, dbałości o zdrowie oraz inspirowanie do podróżowania.Uczniowie realizować będą w szkole 2 dodatkowe godziny zajęć sportowych, podczas których rozwiną swoje zdolności motoryczne, doskonalić będą umiejętności techniczne i taktyczne, a także nabędą wiedzę na temat dyscyplin sportowych. Uczniowie będą brać czynny udział w wyjściach, wyjazdach, wycieczkach, marszach, grach terenowych, narciarstwie, nordic walkingu, survivalu, kajakarstwie i innych zajęciach rekreacyjnych.

Klasa 5ai

Klasa innowacyjna 5ai „Wartościowe podróże z literaturą” Profil klasy: literacko – językowy W oddziale w roku szkolnym 2022/2023 wprowadzony został trzyletni cykl zajęć rozwijających uczniów literacko oraz wychowawczo na podłożu językowym. Uczniowie corocznie realizują program innowacji na zajęciach rozwoju osobistego z języka angielskiego, języka niemieckiego oraz dodatkowo jako koorelacja na języku polskim. Głównym celem innowacji jest dążenie, by uczniowie byli świadomi znaczenia wartości w życiu człowieka, odpowiedzialni za własne zachowanie oraz postawy, zdolni do samokontroli oraz obiektywnej oceny własnego i cudzego postępowania. Ponadto innowacja ma wzbudzić motywację uczniów do nauki języków obcych oraz promować czytelnictwo i wartość literatury w życiu człowieka. Dodatkowo w klasie realizowane są elementy planu daltońskiego. Realizacja podstawy programowej na wszystkich przedmiotach oparta jest na zasadach odpowiedzialności ucznia za własny rozwój, samodzielności w rozwiązywaniu problemów oraz współpracy w grupie dzieci uczących się od siebie nawzajem, a także refleksji nad poziomem własnych osiągnięć prowadzącej do obiektywnej samooceny.

Klasa 6a

Klasa innowacyjna 6a jest pierwszą na 2. etapie edukacyjnym, która od początku edukacji w szkole uczyła się w znacznym stopniu z wykorzystaniem planu daltońskiego, stawiającego przede wszystkim na: współpracę, samodzielność oraz odpowiedzialność – kompetencje tak bardzo potrzebne dzisiaj na rynku pracy.

Nadrzędnym celem wprowadzenia innowacji w klasach 4 – 6 w tym oddziale jest rozwijanie potencjału uczniów w zakresie edukacji humanistycznej na dodatkowym przedmiocie (wytwórnia myśli i kultury) w oparciu o takie dziedziny nauki jak: filozofia, etyka, socjologia, etnografia. W klasie 4. prowadziliśmy dyskusje filozoficzno – etyczne, natomiast w 5. realizowaliśmy duży projekt międzykulturowy. Obecnie – w klasie 6 – będziemy poznawać tajniki debaty oksfordzkiej, między innymi poprzez współpracę z II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Koninie, które w tym roku przeprowadzi dla nas warsztaty w tym temacie oraz zorganizuje debatę dla uczniów szkół podstawowych. Praca metodą debaty oksfordzkiej będzie kontynuowana w klasach 7 – 8.

Poza tym już od 4. klasy uczniowie mają wprowadzony drugi język obcy – niemiecki – w wymiarze 1h tygodniowo – przeznaczonej głównie na ćwiczenie komunikacji. Ponadto nauczyciele w tej klasie integrują treści programowe z języka polskiego i historii poprzez wspólne projekty edukacyjne i skorelowane zajęcia.

Z etapu edukacji wczesnoszkolnej nadal kontynuowana jest praca z wykorzystaniem elementów daltońskich.